Faktet dhe turmat

Faktet dhe turmat

Ajo që bind masat nuk janë faktet, e madje nuk janë as fakte të stisura, por vetëm konsistenca e sistemit në të cilin ata supozohet se janë pjesë. Përsëritja… është e rëndësishme vetëm sepse ajo i bind ata për konsistencën në kohë.

What convinces masses are not facts, and not even invented facts, but only the consistency of the system of which they are presumably part. Repetition…is only important because it convinces them of consistency in time.
Hannah Arendt, Origjina e Totalitarizmit

You may also like...