Inflacion

Rritja e përgjithshme e çmimeve të mallrave në një ekonomi e shkaktuar nga rritja e masës monetare në atë ekonomi në masë më të madhe se sa rritja e prodhimit ose shkaktuar nga një shpejtim i qarkullimit të parasë. (Shih) Nënkupton njëkohësisht rritjen e çmimit të mallrave në ekonomi ose rënien e fuqisë blerëse të parasë. Matja e inflacionit në Shqipëri kryhet përmes Indeksit të çmimeve të Konsumit, i cili përbëhet nga rreth 400 mijë çmime mallrash dhe shërbimesh të monitoruara çdo javë nga Instituti i Statistikave dhe që publikohet një herë në muaj. Shih: INSTAT

You may also like...