Nënçmim

Rënia e vlerës së një monedhe në raport me një tjetër e shkaktuar nga kërkesë-oferta në tregun valutor. Në varësi të përdorimit mund të nënkuptojë rënien e vlerës së një monedhe në një nivel më të lartë nga sa sugjerohet nga arsyeja e kërkesë-ofertës afatgjatë, (fondamentave ekonomike), shkaktuar kjo nga sjellje “irracionale” të aktorëve ekonomikë. Në fjalorin e Bankës së Shqipërisë, sugjerohet se nënçmimi shkaktohet nga kërkesë-oferta dhe e pandikuar nga politika monetare, e cila, kur ndërhyn me vendime, parapëlqen përdorimin e termit zhvlerësim. Fjalorthi Ekonomik

You may also like...