Oligopson

Situatë ekonomike në të cilën një numër i vogël blerësish ekzistojnë për një mall të caktuar të që ofrohet nga një numër i lartë prodhuesish. Situata të tilla të përqendrimit të fuqisë blerëse në, fjala vjen, rrjetet e supermarketeve të ushqimeve, sjellin depresionim të çmimeve të shitjeve me shumicë të prodhimeve bujqësore. Shih më shumë: Monopson, Fjalorthi politik

You may also like...