Stanjacion

Një periudhë e zgjatur gjatë së cilës rritja ekonomike është e paktë ose zero. Rritja ekonomike konsiderohet e paktë në varësi të situatës në të cilin gjendet një vend i caktuar. Zakonisht, rritja ekonomike prej 2-3 për qind për një periudhë disavjeçare në një vend si Shqipëria, konsiderohet stanjacion. Rritja zero ose pranë zeros në ekonomitë e zhvilluara konsiderohet gjithashtu stanjacion. Periudhat e stanjacionit shoqërohen zakonisht edhe me papunësi të lartë dhe me punësim të detyruar me kohë të pjesshme dhe me pagë të ulët për një pjesë të popullsisë. Fjalorthi Ekonomik

You may also like...