Teleogji

Teleogji – Një mënyrë të menduari dhe të shpjeguari të gjërave me një objektiv final të parashikueshëm dhe të paracaktuar, në përgjithësi të dëshirueshëm. Në kuptimin etimologjik nga greqishtja e lashtë τέλος (telos) – qëllim dhe λόγος (logos) shpegim apo arsyetim, teleogjia supozon se entitetet natyrore kanë qëllime finale të paracaktuara. Teleogjia përbën edhe themelin e filozofisë së Marksit dhe Hegelit. Shiko më shumë: Fundi i Historisë, Determinizmi Hegelian

You may also like...