Standardi i metalit

Sistem monetar ku emetuesi i letrave me vlerë premton shkëmbimin e tyre në çdo kohë me metale dhe ku vlera nominale e letrave (kartëmonedhave) të emetuara është e barazvlefshme me një sasi të paracaktuar metali. Shih më shumë: Standardi i Arit; Standardi i Argjendit;  Bimetalizmi; Trimetalizmi. Fjalorthi Ekonomik

You may also like...